top of page

Een antwoord op al uw vragen

 • 1. Hoe wordt de prijs berekend?
  De prijs hangt af van verschillende factoren, o.a. a. De lengte Er bestaan in de vertaalwereld twee manieren om de prijs te bepalen. Enerzijds het systeem dat werkt met een woordtarief. Men vertrekt van het aantal woorden van de brontekst (de tekst van de klant) en men kan onmiddellijk berekenen hoeveel de vertaling kost. De andere methode gebruikt een regeltarief. De lengte wordt bepaald door het aantal regels (van 60 aanslagen, spaties inbegrepen) van de doeltekst (de vertaalde tekst). Dankzij onze expertise zijn we in staat om een zeer getrouwe richtprijs te geven. Huis Ophoff hanteert deze tweede methode zoals trouwens ook de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) omdat die ons eerlijker lijkt. De klant betaalt uiteindelijk wat hij krijgt. b. Het type tekst Huis Ophoff maakt een onderscheid tussen algemene teksten (tarief A) en specifieke teksten (tarief B). Bij de algemene teksten horen bijvoorbeeld commerciële teksten en redactionele artikels. De vertaling van meer specifieke teksten zoals juridische documenten, technische handleidingen, wetenschappelijke artikels vereist meer opzoekingswerk en is daarom iets duurder. c. De taalcombinatie De meest courante combinatie voor Huis Ophoff is Nederlands-Frans en Frans-Nederlands. Voor deze vertaalopdrachten gelden bodemtarieven. Vertalingen naar het Italiaans en het Portugees zijn zeldzamer en kosten bijgevolg iets meer. d. De dringendheid Een geoefende vertaler vertaalt zo’n 300 regels per dag. Daarna volgt nog de interne revisie door het vertaalbureau. Soms moet het sneller gaan of moet het zelfs onmiddellijk gebeuren. Vertaalwerk gebeurt meestal op het einde van het proces en dan moet het plots heel snel gaan. Huis Ophoff heeft daar begrip voor en stelt zich heel flexibel op. Wij proberen altijd het mogelijke (en soms het onmogelijke) te doen om de klant tevreden te stellen. Voor ons is een deadline heilig. We zullen dus niets beloven wat niet haalbaar is. Gelukkig kunnen we vertrouwen op onze vertalers: afspraken worden dus nagekomen. In de referenties leest u dat heel wat klanten van Huis Ophoff dit aspect bijzonder waarderen. Voor deze extra service geldt een kleine meerprijs die de klant graag betaalt als het halen van een deadline cruciaal is, bij voorbeeld om mee te dingen in een aanbesteding of omdat een tekst absoluut op een welbepaalde dag of uur op de site moet staan of verstuurd moet worden.
 • 2. Waarom verschilt de richtprijs soms van de definitieve prijs?
  Aangezien de definitieve prijs berekend wordt op basis van de vertaalde tekst, weten we niet precies hoe lang deze zal zijn. Dankzij onze ervaring (bijna 30 jaar) benadert de voorgestelde richtprijs de reële prijs in zeer grote mate. Geregeld is de definitieve prijs zelfs iets lager dan de offerteprijs. De klant vindt dat meestal niet erg …
 • 3. Waarom verschilt de lengte van de vertaalde tekst met die van de brontekst?
  Sommige talen hebben meer woorden nodig om hetzelfde te zeggen. Voor een vertaling van het Nederlands naar het Frans of het Spaans mag je gerust 15% bijrekenen. Een vertaling van het Engels naar het Duits is dikwijls 15 à 20% langer. Het grootste verschil vind je van het Engels naar het Frans dat soms kan oplopen tot 25%.
 • 4. Waarom vertaalt Huis Ophoff niet naar andere talen?
  Wij wensen de volledige controle te behouden over het vertaalproces aangezien wij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het geleverde werk. Wij beheersen in voldoende mate onze werktalen om dit te kunnen garanderen. Huis Ophoff wenst dus geen “brievenbusvertaalbureau” te zijn dat een werk laat uitvoeren door een externe vertaler van of naar een taal die wij niet beheersen en die vertaling vervolgens zonder controle rechtstreeks naar de klant doorstuurt. We bekijken de tekst kritisch en melden aan de klant wanneer we foutjes tegenkomen (bv. tikfouten, grammaticafouten, …) of inconsistenties menen te vinden in de brontekst (bv. verkeerde nummering, onvolledig adres, ...). Onze klanten zijn daar dankbaar voor, dat leiden we af uit de commentaar die ze ons achteraf opsturen.
 • 5. Hoe moet ik teksten aanleveren voor de vertaling van een website?
  Huis Ophoff heeft liever dat u de te vertalen teksten zelf selecteert en plakt in een Word-bestand. U weet immers exact hoe de site in elkaar steekt. Zeker bij complexe websites met verschillende interne doorverwijzingen of met een ingewikkelde boomstructuur bestaat het risico dat we een link vergeten aan te klikken of een tekst dubbel tellen. Voor de webdesigner is het achteraf ook eenvoudiger om de vertalingen op de juiste plaats terug te zetten. Het is bovendien financieel interessanter omdat we geen supplement moeten aanrekenen.
 • 6. Waarom verkiest Huis Ophoff Word-bestanden in plaats van PDF-bestanden?
  Het is niet mogelijk om de tekst te overschrijven in een PDF-bestand. De lay-out wordt bijgevolg ook niet bewaard. Het risico dat cijfergegevens verkeerd worden overgetikt is groter. Het bepalen van de lengte gebeurt visueel waardoor richtprijzen sterker afwijken van de uiteindelijke prijs. Voor PDF-bestanden geldt een kleine meerprijs. Documenten in Word aanleveren is dus financieel interessanter voor de klant. Voor sommige documenten kan het niet anders en zijn we noodgedwongen verplicht om op basis van PDF-documenten te werken, bijvoorbeeld geboorteattesten, vonnissen, gedrukte handleidingen, …
 • 7. Waarom beroep doen op een vertaalbureau en niet rechtstreeks op een vertaler?
  De meeste (professionele) vertalers leveren degelijk werk. Dat wordt immers van hen verwacht. Door de tijdsdruk blijft er echter dikwijls weinig tijd over om het eigen werk grondig en kritisch te reviseren. Iedereen weet dat je gemakkelijk over je eigen fouten heen leest, ook al ken je perfect alle regeltjes. Vreemde ogen zien meer. Dat is de meerwaarde van een vertaalbureau. De kleine meerprijs zit in de details en net zij kunnen het verschil maken. Een vertaler heeft een beperkt aantal taalcombinaties en is meestal gespecialiseerd in een of meerdere vakdomeinen. Nooit in alles. Een vertaalbureau is daarentegen veelzijdiger: dankzij de pool vertalers kunnen we eenzelfde tekst tegelijkertijd naar verschillende talen laten vertalen of beroep doen op de meest geschikte vertaler voor uw tekst. Het vertaalvolume per dag van een vertaler is beperkt door het aantal werkuren. Hij of zij is dus niet permanent beschikbaar wanneer u hem nodig heeft. Het vertaalkantoor heeft meer vrijheid en kan zich richten tot de vertaler die op dat ogenblik vrij is om de opdracht uit te voeren. U moet zich niet uitsloven om voor elke opdracht de juiste vertaler te vinden (vertaalcombinatie-vakdomein-beschikbaarheid), daar zorgen wij voor. Huis Ophoff is dus de ideale schakel tussen u en de vertalers.
 • 8. Moet ik mijn vertaling op voorhand betalen?
  Privéklanten moeten bij bevestiging van een opdracht een voorschot betalen en krijgen de vertaling na betaling van het saldo. Klanten met een btw-nummer krijgen hun factuur toegestuurd per e-mail en deze is betaalbaar binnen de 30 dagen. Betalingen op kantoor kunnen cash of via QR-code (bankapp).
 • 9. Hoe zit het met de privacy?
  Alle vertalingen vallen onder het beroepsgeheim. Huis Ophoff is lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken en heeft de deontologische code ondertekend. Originele officiële documenten die u ons toevertrouwt, verlaten nooit ons kantoor.
 • 10. Wat is het verschil tussen een vrije vertaling, een beëdigde vertaling en een gelegaliseerd (of gewettigde) vertaling?"
  De meeste vertalingen zijn vrije vertalingen. Juridische vertalingen moeten soms door een beëdigd vertaler uitgevoerd worden. Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij wet gerechtigd is documenten te vertalen waarvoor een beëdiging is vereist, zoals documenten met een officiële of juridische status (akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma's, getuigschriften, testamenten, statuten, bankgaranties en octrooien). Zo’n vertaler staat ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers en heeft daartoe een eed afgelegd bij een rechtbank. Voor een beëdigde vertaling plaatst de vertaler onderaan zijn handtekening alsook zijn eed dat hij de vertaling getrouw heeft uitgevoerd. Om het document nog meer juridische waarde te geven moet het document soms ook gelegaliseerd (= gewettigd) worden. Legalisatie is een procedure om officiële documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Autoriteiten in het ene land weten dan zeker dat het document uit een ander land officieel en legaal is. Daarvoor zal de vertaler naast zijn handtekening en eed ook nog een speciale stempel plaatsen op het document. Wanneer het document klaar is, wordt de klant persoonlijk gecontacteerd zodat het document kan afgehaald worden op het kantoor van Huis Ophoff, tenzij er andere afpraken gemaakt zijn voor de levering.
 • 11. Waarom is machinevertaling zoals Google Translate meestal niet geschikt?
  Toegegeven, vertalen is niet goedkoop. Er zijn op het Internet heel wat programma’s die je vertaling gratis uitvoeren, verwacht er dus niet te veel van. Machinevertaling kan interessant zijn wanneer het volstaat om bij benadering te weten waarover iets handelt omdat je bijvoorbeeld de brontaal niet kent. Ook voor standaardzinnen kan dit heel nuttig zijn. Daarnaast vind je op het net ook ongetwijfeld vertalers die spotgoedkoop hun diensten aanbieden, de kwaliteit is meestal navenant… Doorgaans verwacht men echter dat de doeltekst foutloos, begrijpelijk en goed geschreven is. Men mag machinevertaling echter niet verwarren met een vertaalgeheugen, dat onthoudt wat ooit vertaald werd. Het enorme voordeel is dat zij de consistentie van een tekst (een bepaald woord wordt telkens op dezelfde manier vertaald) kan garanderen. Dit is vooral handig voor technische vertalingen of voor aanpassingen van eerdere versies van een handboek of om terugkerende zinnen automatisch te laten vertalen. Voor redactionele teksten daarentegen biedt zo’n vertaalgeheugen ook geen soelaas, daar is het repetitieve uit den boze. Variëren, spelen met synoniemen, nuances leggen, dat kan alleen de mens. Gelukkig bestaan daar vertalers voor.
 • 12. Ik wens een opdracht te annuleren of aan te passen. Welke gevolgen heeft dat?
  Het indienen van een bestelling (persoonlijk op kantoor of per e-mail) impliceert dat de klant kennis heeft genomen van de voorwaarden en de tarieven van Huis Ophoff bv en dat deze aanvaard werden. Bij annulering van een bestelling wordt steeds een vergoeding aangerekend afhankelijk van het volume en de vordering van het werk. In ieder geval wordt minstens het minimumtarief per taal aangerekend. Aanpassingen van geleverde vertalingen kunnen tegen uurtarief verzorgd worden.
 • 13. Ik ben niet tevreden met de vertaling. Wat kan ik doen?
  Indien u niet tevreden bent, contacteer u ons ons best onmiddellijk zodat we samen kunnen nagaan wat er fout liep of om een oplossing te zoeken voor het probleem. Voor technische of specifieke vertalingen stelt de klant voldoende documentatie ter beschikking, zo niet aanvaardt hij de voorgestelde terminologie. Indien er klachten zijn, dan moeten deze met concrete voorbeelden gestaafd worden: grammaticale fouten, verkeerd begrip van de brontekst, vergeten paragrafen, … Klachten worden slechts aanvaard indien zij binnen 8 dagen na ontvangst van de vertaling worden kenbaar gemaakt. Huis Ophoff stelt alles in het werk om deadlines te respecteren. Indien deze toch niet gehaald kunnen worden, brengt Huis Ophoff de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis en contacteert zij de klant om de best mogelijke oplossing voor te stellen. Een klant mag geen schadevergoeding eisen voor vertraging. Huis Ophoff tracht altijd een klacht in der minne te regelen. Ingeval van betwisting zijn enkel de Antwerpse Rechtbanken bevoegd.
bottom of page